Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay (kỳ cuối)

Kỳ 89: “Biến động Thiên An Môn” lần thứ nhất.
Kỳ cuối: Những ngày cuối đời của Mao Trạch Đông và Giang Thanh.
Continue reading

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 86

Kỳ 86: Tây phương tam thánh ở San Francisco
Kỳ 87: Chúa Giê-su vẫn có mặt ở Tây An.
Kỳ 88: Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai trên đường đến “thiên đàng”
Continue reading